Vedtægter

Vedtægter for Vespa Klub Silkeborg

§ 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er VESPA KLUB SILKEBORG. Den er dannet den 19.01.2000 og er hjemmehørende i SILKEBORG

§ 2 Formål. Formålet med klubben er at bevare de Vespa scootere der er tilbage, at have fornøjelse af dem, samt udbrede kendskabet til dem. VESPA KLUB SILKEBORG vil være medlem af Vespa Klub Danmark og hermed tilsluttet FIV, under de betingelser som her er gældende. VESPA KLUB SILKEBORG forventer at alle dens medlemmer er ind- stillet på at hjælpe ligesindet, der er kommet i ”teknisk nød” og har hjælp behov.

§ 3 Klubmedlemmer. Alle der har interesse for Vespa scootere kan blive medlem af klubben, herunder også evt. sponsorer. Alle medlemmer har stemmeret.

§ 4 Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen SKAL være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Formandens beretning.
  • 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt næste års budget.
  • 4. Behandling af indkomne forslag.
  • 5. Valg af bestyrelse: Lige år = Formand og sekretær, Ulige år = Kassereren og evt. øvrige medlemmer. Suppleanter vælges hvert år.
  • 6. Valg af revisor.
  • 7. Fastsættelse af næste års kontingent.
  • 8. Eventuelt.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldes der til af bestyrelsen, ledsaget af en dagsorden. Der indkaldes dertil, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter begæring herom eller af et flertal i bestyrelsen. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 6 Kassereren alene har prokura til at trække på den af klubben oprettede konto i bank eller sparekasse, samt klubbens pengekasse.

§ 7 Gæld. Kun gæld stiftet af klubben efter godkendelse på generalforsamlingen af mindst 2/3 af medlemmerne, hæfter alle klubbens fuldgyldige med- lemmer for.

§ 8 Bestyrelsen. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Bestyrelsen træffer alle beslutninger og leder klubben efter general- forsamlingens trufne beslutninger og retningslinier. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsen er til stede.

§ 9 Opløsning af klubben. Opløsning af klubben kan besluttes på en generalforsamling, af et flertal af medlemmerne. Klubbens eventuelle formue/gæld vil da blive opdelt i lige store dele til medlemmerne. Eventuelle trofæer overdrages til opbevaring hos Vespa Klub Danmark.